Tłumacz języka migowego

Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243), Samodzielne  Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim umożliwia nawiązanie kontaktu osobom posługującym się językiem migowym z tłumaczem w zakresie niezbędnym dla potrzeb dopełnienia formalności związanych z korzystaniem z usług placówki.

Osobą uprawnioną do skorzystania z w/w usługi jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu dysfunkcji narządów słuchu bądź mowy.

Zasady organizacyjne:

1) tryb planowy:

a) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

b) zgłoszenie, o którym mowa w pkt a) należy dokonać na formularzu zgłoszenia:

Formularz zgłoszenia – Świadczenie usługi tłumacza języka migowego

c) formularz zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) dostępny jest do pobrania klikając powyższy link lub w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16

d) wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:

– elektronicznie na adres poczty rat.med@pogotowiepruszcz.pl

– faksem na numer : 58 773-30-30

– osobiście w Biurze SPPR

e) po przyjęciu zgłoszenia SPPR zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie z nią uzgodnionym.

f) w przypadku braku możliwości realizacji usługi w terminie, o którym mowa w pkt. e) pracownik Biura SPPR zawiadamia skutecznie o tym fakcie osobę uprawnioną, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji usługi po ustaleniu z osobą wyznaczoną do realizacji usługi lub wskazuje inną formę realizacji przedmiotowych uprawnień.

2) tryb nagły

a) w przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie wezwaniem tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – dostępny na stronie internetowej:

http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/tlumacz-jezyka-migowego lub

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wnik/rejestr_tlumaczy_migowych

Biuro SPPR  czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14. 15.