Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-06-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– niekompletna Dostępność architektoniczna – sukcesywne uzupełnianie treści odnośnie dostępności architektonicznej.
– filmy bez wsparcia dla głuchoniemych – weryfikacja filmów co do posiadania opcji napisów dla głuchoniemych.
– część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański E-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl Telefon: 58 773 12 12.
 • Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
  83-000 Pruszcz Gdański
  ul. prof. M. Raciborskiego 2A
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
 • E-mail: sekretariat@pogotowiepruszcz.pl
 • Telefon: 58 773 30 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

 • ul. M. Raciborskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański

W/w lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, winda, poręcze
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, instrukcje przeciwpożarowe z rozkładem pomieszczeń
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Instytucja zlokalizowana jest pod adresem: 83-000 Pruszcz Gdański ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a. W budynku na piętrze znajduje się Administracja, Sekretariat oraz gabinet Dyrektora. Na parterze znajduje Rejestracja, Poradnia Chirurgiczna. Wejście do budynku ze schodami oznaczonymi kontrastowo, w budynku znajduje się wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda. Na parterze i na piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa klienta odbywa się na obu poziomach w strefie wolnej od barier architektonicznych. Przy wejściu głównym do budynku zamontowany jest dzwonek przyzywowy dla osób poruszających się na wózkach. Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych, posiadających karty parkingowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wniosek osoby uprawnionej istnieje możliwość porozumiewania się z tłumaczem języka migowego.

Informacje dodatkowe

Funkcjonalności strony dla osób ze specjalnymi potrzebami, zastosowane ułatwienia

 • Powiększ tekst
 • Pomniejsz tekst
 • Odcienie szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreśl linki
 • Czytelna czcionka
 • W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych
 • Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki
 • Dla osób z trudnością ruchową serwis posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB, nawigacja za pomocą klawisza TAB i strzałek kierunkowych, a także nawigacja za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych i klawisza ENTER
 • Serwis oferuje fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • Serwis posiada wyszukiwarkę treści na stronie
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie (podkreślenie, a w wersji wysokiego kontrastu posiadają kolor żółty)  

Inne informacje i oświadczenia

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim wyraża chęć osiągnięcia całkowitej zgodności z ustawą. Zmiany na stronie internetowej oraz w siedzibie wprowadzane będą sukcesywnie uwzględniając możliwości organizacyjne podmiotu.