Projekty z dofinansowaniem unijnym

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim podpisało umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji Projektu, dotyczącego przekazania dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

Oś Priorytetowa 07. Zdrowie

Działania 07.01 Zasoby ochrony zdrowia

Poddziałania 07.01.02 Zasoby ochrony zdrowia.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Główny Beneficjent:  Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Źródło finansowania z UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miejsce realizacji : Pruszcz Gdański

Całkowita wartość:  89 535 509,78 zł

Dofinansowanie UE:  47 474 202,39 zł


  1. Wartość projektu i źródła finansowania Partnera – Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim:

Całkowity koszt realizacji projektu – 350 000 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 350 000 zł

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa – 0 zł

  1. Czas realizacji projektu:

Do 31.12.2020 r.

  1. Cel projektu

Celem projektu jest zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

  1. Zakres projektu oraz efekty realizacji projektu

W zakresie Inwestycji realizowane są przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. W zakresie działań jest zakup 15 tys. testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych.