Zamówienia publiczne

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021


Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora SPPR w Pruszczu Gdańskim z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130.000PLN PONIŻEJ PROGU PODSTAWOWEGO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

———————————————————————————————————————–

Data – Przedmiot zamówienia


05.05.2021 r.

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na: dostawę paliw płynnych do ambulansów sanitarnych zamawiającego.

Pełna dokumentacja postępowanie jest dostępna na stronie:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/453499


19.04.2021 r.

Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  na: dostawę ambulansu specjalistycznego „S”, sanitarnego typu C z zabudową medyczną i noszami dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim, znak sprawy: 6/ZP/2021. Pełna dokumentacja postępowanie jest dostępna na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/445909